Lemon – 財部亮治
(Lemon – Takarabe Ryoji)
(Lemon – Takarabe Ryoji)
(Lemon – Takarabe Ryoji)
(레몬 – 타카라베 료지)