Word
Word  
Word
Word
Word
ruby__form (pro__form__en)
grammar__form__type

つばさ (tsu-ba-sa)
noun
 • wing
 • en__2
 • en__3
ruby__form (pro__form__ko)
grammar__form__type

つばさ (츠바사)
noun
 • 날개
 • ko__2
 • ko__3
ruby__form (pro__form__en)
grammar__form__type

つばさ (tsu-ba-sa)
noun
 • ala
 • es__2
 • es__3
ruby__form (pro__form__en)
grammar__form__type

つばさ (tsu-ba-sa)
noun
 • cn__2
 • cn__3