「Bye Bye 〜君といた春〜」 – たんこぶちん
(Bye Bye 〜Spring with you〜 – Tancobuchin)
(Adiós 〜primavera contigo〜 – Tancobuchin)
(Bye Bye 〜曾和你在一起的春天〜 – Tancobuchin)
(Bye Bye 〜너와 있던 봄〜 – 탄코부친)