Word
Word  
Word
Word
Word
続き
つづ (tsu-zu-ki)
noun no no

つづ (tsu-zu-ku)
intransitive-verb no no
 • to continue
 • to go on
 • en__3
つづ (츠즈키)
noun no no

つづ (츠즈쿠)
intransitive-verb no no
 • 계속하다
 • 계속하다
 • 잇따르다
つづ (tsu-zu-ki)
noun no no

つづ (tsu-zu-ku)
intransitive-verb no no
 • continuar
 • durar
 • es__3
つづ (tsu-zu-ki)
noun no no

つづ (tsu-zu-ku)
intransitive-verb no no
 • 继续
 • cn__2
 • cn__3