Word
Word  
Word
Word
Word
ruby__form (pro__form__en)
grammar__form__type

いま (i-ma)
noun
 • now
 • immediately
 • en__3
ruby__form (pro__form__ko)
grammar__form__type

いま (이마)
noun
 • 지금
 • 방금
 • ko__3
ruby__form (pro__form__en)
grammar__form__type

いま (i-ma)
noun
 • ahora
 • ahorita
 • es__3
ruby__form (pro__form__en)
grammar__form__type

いま (i-ma)
noun
 • 目前
 • 现在
 • cn__3